מדיניות פרטיות באתר ורטיקה

 

מדיניות פרטיות


הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש באתר (כהגדרתו בתנאי השימוש המופיעים בלינק: https://shop.vertica-labs.com/policies/terms-of-service ("תנאי השימוש")) ו/או בשירותים המוצעים ו/או הניתנים באתר (האתר, האפליקציה והשימוש בשירותי האתר, יקראו להלן: "השירות"). תנאי השימוש חלים על מדיניות פרטיות זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
בשימוש בשירות הינך מביע את הסכמתך כי קראת וקיבלת על עצמך את התנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו וכי חברת אומד בע"מ ("אנחנו" ו/או "החברה") תאסוף מידע אישי שלך ותעשה בו שימוש. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים המפורטים להלן, עליך להימנע מכניסה ו/או משימוש בשירות. לידיעתך, אינך חייב לפי חוק לספק מידע זה, אך הסכמה לספק מידע זה מהווה תנאי לשימוש בשירות.


מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפניה היא לגברים ולנשים כאחד.

 

 1. מדיניות פרטיות
  החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים שלה ולכן פירטנו במדיניות פרטיות זו את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש במידע אישי פרטי שלך שעשוי להגיע לידינו דרך ו/או בקשר עם השירות.

 2. הסכמה
  אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירות וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע ובהתאם למטרות שפורטו לעיל. במידה שהינך מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליך להודיע על כך לחברה (או מי מטעמה) בכתב בכתובת service@vertica-labs.com.

 3. איסוף מידע והשימוש בו
  3.1 החברה אוספת מידע אנונימי ואינו מזהה ("מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בעת שימוש בשירות ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש, ובכלל זה כתובת ה- IP של המחשב או מכשיר נייד/טאבלט, מידע אנונימי, זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד/טאבלט, גרסת המכשיר הנייד/טאבלט, וכדומה.

  3.2 החברה אוספת גם מידע אישי מזהה, הכולל למשל שם, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון נייד, וכדומה ("מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש. למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

  3.3 המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרנו. המידע נאסף באמצעות כניסתך לשירות.

  3.4 יש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. המידע נמסר על-ידי המשתמש באופן מודע ומרצונו החופשי במהלך השימוש. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר אתך. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכן את החברה בכתובת service@vertica-labs.com.

 4. שימוש במידע
  4.1 אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור השירות.

  4.2 אנו משתמשים במידע אישי על מנת: (א) לספק לך את השירות וכן ליצור קשר ולעדכן בדבר השירות ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה; (ב) למטרות שמירה, ניהול ועיבוד מידע ולצורך ניתוח ומחקר סטטיסטי; (ג) במידה ואישרת לחברה, לשלוח מסרים פרסומיים (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982) ו/או ניוזלטר, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS, וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) למשתמשים בדיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת, למטרת משלוח הצעות שיווק שונות על-ידי החברה ועל-ידי צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של החברה, כדוגמת מסרים פרסומיים ו/או הצעות מסחריות ייעודיות אחרות, לרבות באמצעות "עוגיות" (cookies); (ד) להשיב לשאלות משתמשים אודות השימוש בשירות וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית; (ה) ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאות או התנהגות בלתי הולמת.

  4.3 הינך מסכים כי החברה תשמור את ההתכתבויות עמך וכי החברה עשויה ליצור עמך קשר בנוגע לפנייתך ולשירות וכי התכתבויות אלה נשמרות לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור השירות.

 5. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים
  5.1 אנו רשאים לגלות מידע אישי של משתמשים לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה ו/או טענות של המשתמשים בשירות; (ה) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים בשירות או של הציבור הרחב; (ו) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים בשירות באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה, כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה של מדינת ישראל; (ז) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית המשתמש ולצורך הענקת השירות; (ח) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי; ו/או (י) אחסון מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.

  5.2 למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 6. קבלני משנה וספקי שירות
  אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים. כמו כן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שאנחנו מספקים שלא עבורנו או לצורך תפעול השירות.

 7. מיזוג ורכישה
  החברה רשאית להמחות ולהסב זכויותיה והתחייבויותיה, לרבות העברת המידע שלך, במקרה של מכירה ו/או מיזוג בו מועברת השליטה בחברה ו/או בעיקר נכסיה ו/או בשירות לצד שלישי כלשהו ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלי החברה לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות זו.

 8. זכויותיך
  בכפוף לדין החל, עומדות לך הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי:
  8.1 גישה למידע האישי שלך- עומדת לך הזכות לקבל מידע ולבקש גישה למידע האישי שאנו מעבדים אודותיך;

  8.2 זכות לתיקון - הזכות לבקש מהחברה לתקן או לעדכן את המידע האישי שלך כאשר הוא אינו מדויק או לא שלם;

  8.3 הזכות למחיקה - הזכות לבקש שנמחק את המידע האישי שלך;

  8.4 כל זכות אחרת הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו.

  8.5 במידה וברצונך לממש את זכויותיך כמצוין לעיל, נבקשך לשלוח אימייל לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: info@ohhmed.com עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך.

 9. אבטחת מידע
  9.1 אנו משקיעים מאמצים סבירים ביישום ובשמירה על אבטחת השירות והמידע האישי של המשתמשים בשירות. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה ו/או מי מטעמה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מובהר, כי החברה לא מתחייבת שהשירות יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כך.

  9.2 כמו כן, באירועים שאינם תלויים בחברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרים הנובעים מכוח עליון (מלחמה, השבתה ודומה), לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

  9.3 החברה תפעל בהתאם לדין החל במקרה של כל פגיעה באבטחה, בסודיות או בשלמות המידע האישי שלך, ובמידה שנראה לנכון או אם נידרש על פי הדין החל, נמסור לך הודעה באמצעות דואר אלקטרוני, במסרון או באמצעות פרסום בולט באתר האינטרנט ו/או באפליקציה, בהקדם האפשרי וללא דיחוי בלתי סביר, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם (1) צרכים לגיטימיים של אכיפת חוק או (2) כל אמצעי הנחוץ לצורך קביעת היקף ההפרה ולהשבתה על כנה של שלמות מערכת המידע.

  9.4 החברה מגבילה את הגישה למידע האישי שלך לאנשים הזקוקים לגישה כאמור על מנת לעבדו עבורה או לשם ביצוע עבודה ספציפית, אנשים אלו יהיו כפופים להסכמי סודיות.

 10. קטינים
  החברה אינה אוספת ביודעין מידע אישי מזהה מקטינים מתחת לגיל 18. על המשתמשים מתחת לגיל 18 לקבל הסכמת הורה או אפוטרופוס לצורך שימוש בשירות. אם ייוודע לנו כי קטין מתחת לגיל 18 מסר מידע אישי מזהה בשירות, נעשה מאמצים סבירים להסיר מידע זה ממאגרי האתר. שירותי החברה אינם מופנים לקטינים מתחת לגיל 18 והחברה אינה מעוניינת לקבל מידע אישי מקטינים. במידה והינך סבור שנמסר לחברה מידע על ידי קטין אנא פנה אלינו לכתובת service@vertica-labs.com.

 11. טכנולוגיות מעקב
  11.1 בעת השימוש בשירות, אנחנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (Cookies) ו-Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות אשר הפעלתן מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, או בטכנולוגיות מעקב קבועות המאוחסנות במכשיר שלך ("טכנולוגיות מעקב"). אנחנו עשויים גם לעשות שימוש בשירות ובמיילים שלנו ב Web Beacons”” בכדי לאסוף את המידע המפורט בתנאי מדיניות זו. Web Beacons, או "gifs", שהינם קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש בשירות, מאפשרים לשלוח עוגיות (Cookies) ולנטר את השימוש של המשתמש בשירות המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד של Google Analytics.

  11.2 שירות נעשה שימוש בעוגיות (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירות, לאימות פרטים, כדי להתאים את השימוש להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש או שמכשיר הנייד/טאבלט של המשתמש. העוגיות (Cookies) יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגיע המשתמש אל האתר ו/או אל האפליקציה, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ו/או לאפליקציה ועוד.

  11.3 טכנולוגיות מעקב אלה על גבי מחשב המשתמש ומכשיר המשתמש מאפשרות לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש בבשירות. על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש של המשתמש וכיו''ב.

  11.4 ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות (Cookies) ממחשב או מכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות (Cookies) או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות (Cookies). יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת של המשתמש דרך השירות תהיה מוגבלת. מחיקת העוגיות (Cookies) תגרום לכך שהאתר או האפליקציה לא יזהו את המשתמש בכניסות חוזרות ולא יותאמו להעדפותיו. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

 12. העברת נתונים בינלאומית
 • סעיף זה מפרט באילו נסיבות המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר בתוך ומחוץ לאזור הכלכלי האירופי (“EEA”).
 • לחברה יש מתקנים בישראל. יש לציין כי נציבות האיחוד האירופי אישרה את ההכרה במדינת ישראל כמדינה בעלת מעמד תאימות (Adequacy) בתחום הגנת הפרטיות.
 • העברות מידע למדינות יהיו מוגנות באמצעי הגנה מתאימים, קרי הוראות הדין החל המתייחסות להגנה על יחידים העלולים להיות כפופים לו בכל הנוגע לעיבוד נתונים, לרבות, בין היתר, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, תקנות הגנת הפרטיות של האיחוד אירופי (the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679), The Data Protection Act, ,1998 (UK), the Regulation of Investigatory Powers Act 2000, the Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications) Regulation 2000, the Electronic Communications Data Protection Directive 2002/58/EC, the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, ובמקרים הרלוונטיים, ההנחיות והפרקטיקה הנהוגה על פי משרד הנציבות מעת לעת, כמו גם הנחיות של כל רשות רגולטורית מוסמכת, וכל רגולציה רלוונטית ופרקטיקה נהוגה, כל אלה יקראו יחד להלן: "תקנות הגנת המידע". במקרים בהם המידע יועבר מחוץ לגבולות ה-EEA, העברה כזו תתבצע בהתאם לסעיפים חוזיים סטנדרטיים המצורפים להחלטת נציבות האיחוד האירופי 2010/87/EU מה-5 בפברואר להעברת נתונים אישיים למעבדים שהוקמו במדינות שלישיות במסגרת הדירקטיבה ( "Model Clauses").
 • מתקני האתר שלנו ממוקמים בהולנד.
 • אתה מאשר שמידע אישי שנשלח על ידך לשידור באמצעות השירות עשוי להיות מועבר ברחבי העולם דרך האינטרנט לצורך ביצוע השירות ובכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו.
 • מידע פרסומי
  במידה ואישרת מרצונך את השימוש, הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו, כדי שניידע אותך אודות שירותי החברה, מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), הטבות ואודות שירותים של צדדים שלישיים שהנם שותפים עסקיים של החברה, אשר יועברו אלייך באמצעות דיוור אלקטרוני ו/או באמצעות SMS ו/או הודעות PUSH. באפשרותך להסיר את הסכמתך לדיוור אלקטרוני ו- SMS באמצעות פניה אלינו בכתובת service@vertica-labs.com או לחלופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך. הינך מאשר כי החברה הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת כאמור.

 • סיום התקשרות
  מבלי לפגוע מכל זכות אחרת של החברה, במקרים שבהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש בשירות אינו מתיישב עם מדיניות פרטיות זו ו/או עם תנאי השימוש של החברה ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש בשירות, למנוע מהמשתמש גישה לשירות, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי היא נפגעת מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

 • שינויים במדיניות הפרטיות
  1 הוראות מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהשירות ומהמידע הנאסף במסגרתו, ואין להפריד אותם, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש. החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת באתר ו/או בדואר אלקטרוני.

  15.2 השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש בשירות לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

 


עודכן לאחרונה: מאי 2024