תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש

 

נא קרא הסכם זה ("תנאי השימוש") בעיון לפני השימוש באתר האינטרנט (כהגדרתו מטה) של חברת או-מד מדיקל בע"מ, ח.פ. 515602100 (להלן: "או-מד" או "החברה") מרחוב צבעונית 1, טבריה.


אתר האינטרנט (כהגדרתו מטה) הינו אתר אינפורמטיבי ושיווקי על הציוד הרפואי של החברה שמטרתו שיווק ומכירה של מוצר Vertica. השימוש באתר האינטרנט מעיד על כך שקראת והבנת את תנאי השימוש ונתת את הסכמתך לתנאים אלה. הנך רשאי להשתמש באתר האינטרנט רק בהתאם לכללים המפורטים או מאוזכרים במסמך זה.

הנך מתבקש לעיין מעת לעת בנוסח העדכני של תנאי אלו (להלן: "תנאי השימוש") בכתובת: https://shop.vertica-labs.com/pages/terms-conditions . תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש כהסכם המחייב אותך, אנא אל תשתמש באתר.

1. הגדרות

במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

1.1. אתר האינטרנט" או "האתר" אתר האינטרנט של או-מד וכל תוכן או תכנים הכלולים בו
(לרבות הבלוג המופיע באתר האינטרנט)

1.2 משתמש" או "משתמשים" מי שעושה או עושים שימוש כל שהוא באתר האינטרנט.

1.3 שימוש באתר" כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת של האתר, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של האתר.

1.4 תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

 

 2. מטרת האתר

2.1 מטרת האתר היא להנגיש, לשווק ולשתף באופן מקוון מידע רלוונטי אודות הציוד הרפואי של החברה.

2.2 תמונות, הדמיות, תשריטים, תרשימים, תוכניות, מפרטים, עיצובים, וכל הפרטים המופיעים באתר הינם לצורך המחשה בלבד, ואינם מחייבים באופן כלשהו את החברה ו/או מי מטעמה.

2.3 החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד, כשירות למשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי.

3. הגבלת אחריות

3.1 החברה אינה אחראית בין באופן ישיר או עקיף לתוכן המתפרסם באתר ולכל נזק שעלול להיגרם בעקבות שימוש בתוכן. המשתמש מצהיר בזו שידוע לו שהוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר ו/או בשימוש בשירותי החברה.

3.2 כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

3.3 או-מד אינה מתחייבת ששירותי אתר האינטרנט לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי או-מד או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי, במערכות תקשורת, אצל או-מד או אצל מי מספקיה.

3.4 השירות מסופק לך "כמות שהוא" ("As Is") ולפי זמינותו ("As Available") ללא כל התחייבות ו\או מצג ו\או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי או-מד בגין השירות ו/או אתר האינטרנט, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך. או-מד אינה מבטיחה כי השירות ו/או אתר האינטרנט יענו על דרישותיך או כי פעולת אתר האינטרנט תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, או-מד מחריגה בזאת כל אחריות, לרבות אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. או-מד אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באתר האינטרנט. או-מד לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש באתר האינטרנט, אפילו אם או-מד הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.

3.5 אתה מאשר כי לאחר שקראת והבנת את תנאי השימוש בכלל ותנאי הגבלת האחריות בפרט, קיבלת על עצמך את תנאי הגבלת האחריות המהווים חלק מתנאי השימוש, וכי הנך מודע לכך שתנאים אלה מהווים חלק מהותי מההסכם מתנאי השימוש ואתה מאשר כי הדבר נלקח על-ידך בחשבון בהחלטתך לקבל על עצמך את תנאי השימוש.

3.6 למען הסר ספק מובהר כי אין בתנאי הגבלת האחריות המפורטים בסעיף ‎3 זה בפרט או בתנאי השימוש בכלל כדי לגרוע מאחריותה של או-מד על פי כל דין.

 

 4. הקניין הרוחני של החברה ורישיון השימוש של הלקוח

4.1 כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, קוד מחשב, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט (כולל כתבות ומאמרים), קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות, סאונד ומוזיקה זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה וכל תוכן קנייני אחר וכל שיפור או יצירה נגזרת) הקיימים באתר האינטרנט, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים לאתר, הינם בבעלותה הבלעדית של או-מד ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור. אין בהסכם זה בכדי להעביר אליך כל זכות באתר האינטרנט ו/או או בקשר אליו ו/או בכל תוכן או תכנים הקשורים בו, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאיו של הסכם זה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאו-מד, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

4.2 רכיבי תוכנה ותוכן של צד ג', לרבות קוד פתוח וCC, יהיו כפופים לרישיונות מטעם אותו צד ג'.

4.3 מלבד ככל שהותר באופן מפורש בהסכם זה, אתה מסכים שלא: (א) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר; (ב) להשתמש באתר האינטרנט לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

4.4 ככל שתשלח לאו-מד הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום אתר האינטרנט, עלינו להבהיר שלא תהיה זכאי לכל תמורה בגין כל שימוש של או-מד בהם, ואתה נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לאו-מד לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.

  

5. התחייבויות המשתמש

5.1 הנך מתחייב (א) לבצע אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי בשירות וזאת בכפוף לתנאי השימוש; (ב) לא להתחזות לאחר; (ד) לא למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ה) לא להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו; (ו) לא להפנות לשירות על-ידי שימוש בלינקים עמוקים (Deep Linking) או מסגור (Framing); (ז) לא לעשות שימוש בשירות ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירות מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את החברה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ח) לא לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; (ט) לא לבקר באתר ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש באתר תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (י) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לפרש את האלגוריתמים, הרעיונות או השיטות הטבועים באתר ו/או לגלות את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (כ) לא לעשות כל שימוש באתר באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או קוד המקור; (ל) לא להכביד על השירות ו/או השרת של האתר ו/או גישה של כל משתמש לאתר. השימוש באתר כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט. אתה האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל שירות, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש באתר.

5.2 אתה מתחייב להגן על ולשפות את החברה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית ו/או גבייה) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם הפרה של תנאי מתנאי השימוש.
6. תכנים מסחריים

6.1 ככל שהשירות מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, החברה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. לינקים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין החברה אחראית ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את השירות על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם החברה, דע כי הנך עושה זאת על אחריותך בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן או פגיעה בפרטיות שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים ו/או אפליקציות אחרות. החברה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'. אנו ממליצים כי כאשר אתה מופנה לקישורים (Links), אתרים, אפליקציות ולתכנים של צד ג', תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, אפליקציות ותכנים כאמור ותוודא כי השירות מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.

6.2 במידה ומוצג באתר ו/או יצירות שבבעלותך באופן שלדעתך פוגע בפרטיותך ו/או הינו פוגעני ו/או מהווה דיבה, הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה בבקשה להסירו בכתובת service@vertica-labs.com תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן הפוגעני וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן אכן יימצא כפוגעני הוא יוסר על ידינו ותשלח אליך הודעה בעניין.

7. שינויים באתר האינטרנט, הפסקת השירות ותמיכה

7.1 על או-מד לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של אתר האינטרנט.

7.2 או-מד תוכל לשנות מעת לעת את האתר, לרבות מבנה האתר, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות הסרת שירות קיים והוספת שירותים נוספים – שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד או-מד. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג מערכת או-מד, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי שאו-מד תראה לנכון לעשותו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי או-מד בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

7.3 או-מד עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינות אתר האינטרנט על מנת שתהנה ותפיק תועלת רבה מהשימוש בה. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי באתר האינטרנט, אנא הודע לנו באמצעות דואר אלקטרוני info@vertica-labs.com. אין ביכולת או-מד להבטיח שכל תקלה תבוא על פתרונה ואו-מד עומדת לרשותך בכל בעיה פרטנית.

 

8. סיום ההתקשרות

8.1 או-מד תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם משתמש או לחסום את המשתמש מלבצע פעולות, אם קיים חשש להפרת תנאי השימוש או לשימוש לא מורשה. או-מד לא תהיה חייבת בהתרעה מראש אך תודיע למשתמש מייד עם החסימה באמצעות אתר האינטרנט או דואר אלקטרוני.

8.2 או-מד רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירות או לבצע בו שינויים, כולו או מקצתו.

8.3 מדיניות הפרטיות העדכנית של או-מד נמצאת בכל עת בכתובת https://shop.vertica-labs.com/pages/privacy-policy, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

   

  9. כל רכישה של שירות או מוצר באמצעות האתר, כפופה להוראות הבאות 

  9.1 כל הזמנה של מוצר כפופה לאישור החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

  9.2 ‏המחירים המופיעים באתר נקבעים על ידי החברה , והם עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת מראש.

  9.3 ‏במידה ומחיר מוצר או שירות המופיע באתר אינו נכון, יחולו התנאים הבאים: אם המחיר הנכון נמוך מהמחיר המופיע באתר, אזי המחיר הנכון והנמוך יותר תקף. אם המחיר הנכון גבוה יותר מהמחיר שמופיע באתר, אזי, רשאית החברה  על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את העסקה מבלי שיהיו כל טענות כלפיה לעניין המחיר ו/או השירות , במקרה של טעות במחיר כאמור החברה תיצור אתך קשר על מנת לעדכן אותך לגבי המשך הרכישה ותשלום ההפרש, או תבטל את ההזמנה ותודיע למשתמש על הביטול.

  9.4 האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר (לרבות טעויות בהצגת תיאור מוצרים, תכנים לגבי מוצרים, מחירם וכו') ואחרות. המשתמש מצהיר כי ידוע לו, שאין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם. בנוסף, מידות ומשקל של מוצר הינם משוערים בלבד כפי האמור. אם מוצר אינו כפי המופיע באתר, רשאי המשתמש להחזירו בהתאם לתנאי מדיניות ההחזרות של החברה. במידה ויש טעות, הן באתר, הן באישור ההזמנה ובעיבוד ההזמנה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את הטעות ולחייב את המחיר הנכון או לבטל את ההזמנה ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

  9.5 היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או בחשבון 'פייפאל' של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או בחשבון 'פייפאל' הנ"ל ייעשה על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או חשבון ה'פייפאל', והמשתמש יישא באחריות הבלעדית והמלאה לשימוש זה, וישפה את החברה באופן מיידי בגין כל נזק, תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס האשראי או הפייפאל כאמור.

  9.6 המשתמש מתחייב בזאת, כי כל הפרטים אותם יזין במהלך ביצוע ההזמנה יהיו נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים על פי דין.

   

  10. שונות

  10.1 על הסכם זה ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה.

  10.2 הסכם זה מייצג את מלוא ההסכמה בנוגע לשירות ובקשר לנושא הסכם. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.

  10.3 או-מד תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המשתמשים, עם הטמעתם באתר האינטרנט. או-מד תפרסם הודעה על כל שינוי מהותי כאמור באתר. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך באתר נכון לתאריך שבו האתר עודכן לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי להסכם זה. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.

  10.4 או-מד תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי.

  10.5 שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות

  10.6 הוראות סעיפים ‎3 , ‎4, 6, 7, ו- 9 להסכם זה ימשיכו לחול לאחר סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

  10.7 אי מימוש זכויותיה של או-מד על פי תנאי השימוש אין משמעו כי או-מד מוותרת עליהן.

  10.8 החברה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

  10.9 אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

  11. פרטי התקשרות

  11.1 או-מד מדיקל בע"מ, ת.ד. 89, רח' צבעונית 1, טבריה1460352
         דוא"ל:  service@vertica-labs.com

    

   ניתן לקבל מידע מלא על מדיניות הביטולים בכתובת
   https://shop.vertica-labs.com/policies/refund-policy

   ניתן לקבל מידע מלא אודות מדיניות הפרטיות באתר בכתובת - 
   https://shop.vertica-labs.com/policies/privacy-policy   עודכן לאחרונה: פברואר 2024